Home / Terms & Conditions

Điều khoản và điều kiện

Chào mừng đến với Genie. Vui lòng đọc kỹ Điều khoản & Điều kiện trước khi hoàn tất đăng ký tài khoản Người sử dụng với Genie. Người sử dụng đồng ý rằng đã đọc, hiểu, chấp nhận và đồng ý với Điều khoản và Điều kiện sau đây trước khi sử dụng ứng dụng. 

A. ĐỊNH NGHĨA

1. “Genie”: Là tác giả, chủ sở hữu ứng dụng của Ứng dụng và các chi nhánh, Công ty con của tác giả, chủ sở hữu ứng dụng.

2. “Người sử dụng”: Là tất cả cá nhân, tổ chức đăng ký sử dụng ứng dụng, tạo tài khoản trên ứng dụng Genie.

3. “Điều khoản và Điều kiện”: Là toàn bộ nội dung được nêu tại đây, bao gồm các quy định sử dụng, các chính sách liên quan đến việc sử dụng Ứng dụng, sau đây còn được gọi là “Thoả thuận”.

4. “Ứng dụng”: Là Ứng dụng Genie – một mô hình Q-A Platform, tạo môi trường cho Người sử dụng giao lưu, kết nối, chia sẻ.

5. “Dịch vụ”: Là tất cả những tiện ích được Genie cung cấp trên ứng dụng được Người sử dụng lựa chọn sử dụng. 

B. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

MỤC 1. CÁC QUY TẮC CHUNG 

1.  Các điều khoản và điều kiện quy định này tạo thành một thỏa thuận hợp pháp giữa Người sử dụng và Genie về việc cung cấp và sử dụng ứng dụng Genie. Người sử dụng phải đọc, hiểu Điều khoản và Điều kiện này (được xem như là “Thỏa thuận”) và những thay đổi bổ sung (nếu có). 

Người sử dụng sẽ được coi là đã ký Thỏa thuận này và đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện khi nhấp vào tùy chọn “Chấp nhận” trên Ứng dụng Genie yêu cầu. Người sử dụng xác nhận rằng Người sử dụng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân theo Thỏa thuận này. 

Nếu Người sử dụng không đồng ý với Thỏa thuận này và các điều khoản và điều kiện, vui lòng nhấp vào tùy chọn “Quay lại” trong Thiết bị của Người sử dụng. Xin lưu ý rằng Người sử dụng sẽ không thể truy cập Dịch vụ và nhận được giấy phép cho Ứng dụng Genie nếu Người sử dụng nhấp vào tùy chọn “Quay lại”.

2. Người sử dụng sẽ được xem là đương nhiên chấp nhận và chịu sự ràng buộc của những Điều khoản và Điều kiện này khi Người sử dụng dùng một phần hoặc toàn bộ các Dịch Vụ trên Ứng dụng Genie.

3. Khi sử dụng ứng dụng mà Genie cung cấp cho Người sử dụng bằng cách  tải, cài đặt hoặc sử dụng bất kỳ tính năng liên kết nào nhằm mục đích chung sử dụng ứng dụng, tìm kiếm dịch vụ, đăng tin dịch vụ và câu hỏi, chia sẻ các bản ghi âm giọng nói từ mọi nơi trên thế giới, … và các dịch vụ khác có thể được thêm vào trong tương lai. Người sử dụng tại đây xác nhận và đồng ý chịu ràng buộc bởi Điều khoản và Điều kiện và bất kỳ điều chỉnh hoặc bổ sung nào khác của Điều khoản và Điều kiện sẽ được công bố vào từng thời điểm trên Ứng Dụng. 

4. Genie có quyền sửa đổi, thay đổi và/hoặc sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này theo thời gian bất kỳ lúc nào Genie thấy phù hợp mà không cần thông báo trước. Thay đổi đó sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi được đăng trên trang web và trong ứng dụng Genie. Những thay đổi quan trọng đối với Điều khoản và Điều kiện, Người sử dụng sẽ được Genie thông báo ngay qua e-mail và/hoặc trong ứng dụng.

Người sử dụng đồng ý rằng Người sử dụng có trách nhiệm rà soát các Điều Khoản và Điều Kiện này thường xuyên, và khi tiếp tục sử dụng Dịch Vụ, sau khi việc thay đổi có hiệu lực, dù có được Người sử dụng rà soát hay không thì Người sử dụng cũng sẽ chấp thuận và chấp nhận các thay đổi đó. Nếu Người sử dụng không đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện đã sửa đổi, vui lòng không sử dụng Ứng dụng Genie và không cung cấp tài khoản, Dịch vụ và Dịch vụ bổ sung, nếu có.

Genie sẽ thông báo cho Người sử dụng về bất kỳ thay đổi nào đối với Thỏa thuận liên quan đến Dịch vụ. Trong những trường hợp như vậy, Người sử dụng sẽ được coi là đã chấp nhận các thay đổi đó nếu Người sử dụng không thông báo cho Genie trước ngày thay đổi có hiệu lực và tiếp tục sử dụng Dịch vụ. Nếu Người sử dụng không chấp nhận thay đổi, Người sử dụng phải thông báo cho Genie biết và Thỏa thuận sẽ chấm dứt vào cuối thời hạn của thông báo.  Người sử dụng cũng có thể kết thúc Thỏa thuận ngay lập tức mà không tốn phí. Việc chấm dứt có hiệu lực vào bất kỳ lúc nào trước khi hết thời hạn của thông báo.

Genie có thể thực hiện tất cả các sửa đổi khác đối với Thỏa thuận bằng cách đăng Thỏa thuận đã sửa đổi trên Ứng dụng hoặc bằng cách gửi nó qua email cho Người sử dụng và cho biết khi nào Thỏa thuận sửa đổi có hiệu lực. Dù Genie sẽ cố gắng thông báo trước cho Người sử dụng nếu có thể, Genie sẽ cho Người sử dụng biết rằng Thỏa thuận sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức trong trường hợp điều này hợp pháp; và nếu Người sử dụng không đồng ý với bất kỳ sửa đổi nào như vậy, Người sử dụng nên đóng Tài khoản của mình và ngừng sử dụng Dịch vụ Genie.  Người sử dụng đồng ý rằng bất kỳ thông báo nào về các sửa đổi theo cách như đã nói ở trên sẽ là thông báo đầy đủ và việc Người sử dụng tiếp tục truy cập và/hoặc sử dụng Dịch vụ sẽ cấu thành việc Người sử dụng xác nhận các sửa đổi và điều này sẽ được coi là sự chấp thuận của Người sử dụng đối với Thỏa thuận sửa đổi.

Các bản sao của phiên bản mới nhất của Thỏa thuận sẽ luôn có sẵn trên Ứng dụng.

5. Bằng cách sử dụng Ứng dụng hoặc bất kỳ Dịch vụ nào, Người sử dụng đồng ý cho Genie thu thập và sử dụng thông tin kỹ thuật về thiết bị và phần mềm, phần cứng và thiết bị ngoại vi liên quan cho Dịch vụ dựa trên internet hoặc không dây để cải thiện sản phẩm của Genie và cung cấp bất kỳ Dịch vụ cho Người sử dụng. Nếu Người sử dụng sử dụng các Dịch vụ này, Người sử dụng đồng ý với việc truyền tải, thu thập, lưu giữ, bảo trì, xử lý, lưu trữ, chia sẻ và sử dụng Thông tin cá nhân và/hoặc Dữ liệu có liên quan của Người sử dụng.

MỤC 2. ĐĂNG KÝ ỨNG DỤNG GENIE VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

1. Để sử dụng dịch vụ tại Ứng dụng Genie, trước hết Người sử dụng cần tải Ứng dụng, tạo tài khoản Genie (“Tài khoản”) được liên kết với số điện thoại di động của Người sử dụng và làm theo hướng dẫn. Người sử dụng chỉ có thể có một tài khoản Genie được liên kết với một số điện thoại di động. Bằng cách sử dụng Tài khoản, Người sử dụng đồng ý và tuyên bố rằng Người sử dụng sẽ chỉ sử dụng Dịch vụ cho chính mình. Mỗi Người sử dụng chỉ được đăng ký một Tài khoản. Người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động xảy ra trong Tài khoản của mình.

Theo quyết định riêng của mình, Genie có thể từ chối mở Tài khoản cho Người sử dụng hoặc tạm ngưng hoặc chấm dứt bất kỳ Tài khoản nào (bao gồm nhưng không giới hạn đối với các tài khoản trùng lặp) hoặc tạm ngừng hoặc chấm dứt giao dịch cụ thể trong Tài khoản của Người sử dụng.

Người sử dụng sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin để xác định tính đủ điều kiện sử dụng Ứng dụng Genie, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thông tin: Họ và tên; Giới tính; Quốc tịch; Ngày sinh; Nơi sinh; Địa chỉ hiện tại và thường trú; Số điện thoại; Địa chỉ Email; Số giấy tờ pháp lý của cá nhân; Ảnh chụp chân dung.

2. Người sử dụng xác nhận rằng tất cả thông tin Người sử dụng sẽ cung cấp là đúng sự thật và chính xác, đồng thời Người sử dụng không giữ lại bất kỳ thông tin nào có thể ảnh hưởng đến đánh giá của Genie về Người sử dụng cho mục đích đăng ký Tài khoản hoặc việc cung cấp Dịch vụ cho Người sử dụng. Người sử dụng cam kết thông báo ngay bằng văn bản và cung cấp cho Genie thông tin liên quan đến bất kỳ thay đổi nào trong trường hợp có thể khiến bất kỳ thông tin nào được cung cấp trở nên sai lệch, không chính xác hoặc không đầy đủ, đồng thời cam kết cung cấp bất kỳ tài liệu, hồ sơ và thông tin bổ sung nào khác khi Genie và/hoặc luật hiện hành yêu cầu. Người sử dụng sẽ cập nhật thông tin của mình bằng cách thông báo cho Genie về bất kỳ thay đổi nào thông qua việc quản lý tài khoản của Người sử dụng. Genie có quyền yêu cầu cung cấp thêm thông tin để hỗ trợ xác minh tài khoản, cũng như đóng, tạm ngừng hoặc hạn chế quyền truy cập của Người sử dụng vào Ứng dụng Genie trong trường hợp thông tin được cung cấp không đầy đủ hoặc không chính xác. 

Người sử dụng đồng ý cung cấp cho Genie thông tin mà Genie yêu cầu (mà Genie có thể yêu cầu bất kỳ lúc nào được cho là cần thiết) cho mục đích xác minh danh tính và nhằm phát hiện rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo hoặc bất kỳ tội phạm tài chính nào khác, và cho phép Genie lưu giữ các thông tin đó. Người sử dụng có thể sẽ cần phải hoàn thành các thủ tục xác minh nhất định trước khi được phép bắt đầu sử dụng Dịch vụ.

Người sử dụng cho phép Genie thực hiện các yêu cầu, cho dù trực tiếp hoặc thông qua các bên thứ ba, mà Genie cho là cần thiết để xác minh danh tính của Người sử dụng hoặc bảo vệ Người sử dụng và/hoặc Genie chống lại gian lận hoặc tội phạm tài chính khác và thực hiện hành động mà Genie cho là cần thiết một cách hợp lý khi muốn truy vấn. Khi Genie thực hiện các yêu cầu này, Người sử dụng thừa nhận và đồng ý rằng thông tin cá nhân của Người sử dụng có thể được tiết lộ cho các cơ quan pháp luật về phòng chống gian lận hoặc tội phạm tài chính … và rằng các cơ quan này có thể trả lời đầy đủ các yêu cầu của Genie. Ngoài ra, Genie có thể yêu cầu Người sử dụng đợi một khoảng thời gian trước khi cho phép Người sử dụng sử dụng Dịch vụ.

3. Bằng cách đăng ký một tài khoản, Người sử dụng xác nhận:

– Người sử dụng từ mười bốn (14) tuổi trở lên. 

– Người sử dụng tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản và Điều kiện này. 

4. Theo đây, Người sử dụng ủy quyền không thể hủy ngang cho Genie thực hiện tất cả các yêu cầu nhận được từ Người sử dụng (hoặc có chủ đích từ Người sử dụng) thông qua Ứng dụng và Người sử dụng phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với những Yêu cầu đó. Genie tuy nhiên có thể từ chối thực hiện bất kỳ Yêu cầu nào theo quyết định riêng và tuyệt đối của Genie.

5. Theo quyết định của Genie, Genie có quyền từ chối bất kỳ Yêu cầu nào liên quan đến tài khoản từ Người sử dụng và từ chối thực hiện theo hoặc theo toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào trong Yêu cầu của Người sử dụng.

6. Genie sẽ có quyền chấp nhận thực hiện theo bất kỳ Yêu cầu nào, ngay cả khi Yêu cầu đó không đầy đủ hoặc không rõ ràng vì bất kỳ lý do gì.

7. Genie sẽ được coi là đã thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các nghĩa vụ đối với Người sử dụng mặc dù Yêu cầu có thể đã được khởi tạo, gửi hoặc thông báo theo cách khác do nhầm lẫn hoặc gian lận và Người sử dụng sẽ bị ràng buộc bởi bất kỳ Yêu cầu nào mà Genie đã thực hiện một cách thiện chí với những hướng dẫn đã được gửi bởi Người sử dụng.

8. Người sử dụng đồng ý bồi thường cho Genie và nhân sự liên quan của Genie đối với tất cả các khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, chi phí và bất kỳ chi phí nào phát sinh do, hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc Genie đã thực hiện (hoặc không thực hiện) theo toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào trong bất kỳ Yêu cầu nào của Người sử dụng.

9. Người sử dụng thừa nhận rằng, trong phạm vi đầy đủ được pháp luật cho phép, Genie sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi chuyển, tiết lộ trái phép hoặc bất kỳ hoạt động nào hoặc bất kỳ sự cố nào trên tài khoản của Người sử dụng do biết và/hoặc sử dụng hoặc thao túng mã PIN, mật khẩu, ID tài khoản của Người sử dụng hoặc bất kỳ phương tiện nào dù đôi khi do Người sử dụng sơ suất hay không.

10. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa bất kỳ điều khoản nào của bất kỳ Yêu cầu nào mà Genie nhận được từ Người sử dụng và Thỏa thuận này, Thỏa thuận này sẽ được ưu tiên áp dụng.

11. Thanh toán và trả phí. Người sử dụng đồng ý chịu trách nhiệm thanh toán và trả tất cả các khoản phí khi sử dụng Dịch vụ tại Ứng dụng. Genie hỗ trợ thanh toán và chi trả phí cho Người sử dụng thông qua Ví điện tử quốc tế, Ví điện tử nội địa, Thẻ thanh toán nội địa, …Người sử dụng sẽ lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp. 

Để sử dụng Ứng dụng, sau khi mở tài khoản sử dụng, Người sử dụng phải trả một khoản phí để đổi lấy xu – một phương tiện trao đổi khi sử dụng Dịch vụ. Trong quá trình sử dụng, khi có những tương tác được tặng đá quý, Người sử dụng được lưu trữ lượng đá quý này vào Tài khoản người dùng của mình. Tất cả những giao dịch về xu hay đá quý đều được Genie ghi nhận và thể hiện số dư/báo có cho Người sử dụng tại Tài khoản Genie. Người sử dụng có thể được chi trả lại bằng tiền mặt về tài khoản thanh toán của mình nếu tích góp được một lượng đá quý nhất định. 

12. Một bản sao kê và báo cáo hoạt động liên quan đến tài khoản của Người sử dụng sẽ được cung cấp theo Yêu cầu. Yêu cầu sẽ được thực hiện thông qua liên kết liên hệ trên Ứng dụng hoặc qua email tại cs@askyourgenie.com .

13. Genie không có quyền kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm đối với việc phân phối, chất lượng, tính an toàn, tính hợp pháp hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác của bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào mà Người sử dụng mua hoặc nhận hoặc bán hoặc chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm những Người sử dụng khác). Genie không chịu trách nhiệm đảm bảo rằng người mua bên thứ ba hoặc người bán mà Người sử dụng giao dịch sẽ hoàn tất giao dịch hoặc được phép hoàn tất giao dịch. Nếu Người sử dụng gặp sự cố với bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào được mua hoặc bán cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc nếu Người sử dụng có tranh chấp với bên thứ ba đó, Người sử dụng cần giải quyết tranh chấp trực tiếp với bên thứ ba đó. Nếu Người sử dụng tin rằng bên thứ ba đã gian lận, gây hiểu lầm hoặc có hành động không phù hợp, hoặc nếu Người sử dụng không thể giải quyết tranh chấp với bên thứ ba một cách thỏa đáng, Người sử dụng có thể thông báo cho Genie tại cs@askyourgenie.com để Genie xem xét xem có thể lựa chọn phương thức xử lý..

14. Quyền sở hữu Tài sản kỹ thuật số

Tất cả các loại tài sản kỹ thuật số được giữ trong Tài khoản của Người sử dụng (“Tài sản kỹ thuật số”), là tài sản do Genie nắm giữ trên cơ sở lưu ký tài sản cho Người sử dụng. Điều này có nghĩa là:

         Quyền sở hữu đối với Tài sản kỹ thuật số luôn là của Người sử dụng. Với tư cách là chủ sở hữu của Tài sản kỹ thuật số trong Tài khoản của mình, Người sử dụng sẽ chịu mọi rủi ro về việc mất Tài sản kỹ thuật số đó. Genie không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với những biến động về giá trị của Tài sản kỹ thuật số được giữ trong Tài khoản của Người sử dụng.

         Không có loại Tài sản kỹ thuật số nào trong Tài khoản của Người sử dụng là tài sản của Genie; Genie không đại diện cho tài sản trong Tài khoản của người dùng hoặc xem các tài sản trong Tài khoản của người dùng là thuộc sở hữu của Genie. Genie có thể không cấp quyền bảo đảm cho Tài sản kỹ thuật số được giữ trong Tài khoản của Người sử dụng. Trừ khi có quyết định hoặc bản án có hiệu lực pháp luật từ tòa án, hoặc yêu cầu hợp lệ từ cơ quan thực thi pháp luật hoặc trừ khi được quy định trong tài liệu này, Genie sẽ không bán, chuyển, cho vay, thế chấp hoặc chuyển giao Tài sản kỹ thuật số trong Tài khoản của Người sử dụng trừ khi có yêu cầu của Người sử dụng hoặc trừ khi tòa án, cơ quan thực thi pháp luật có thẩm quyền bắt buộc làm như vậy.

         Người sử dụng kiểm soát các loại Tài sản kỹ thuật số trong Tài khoản của mình. 

         Genie không có nghĩa vụ phát hành bất kỳ loại Tài sản kỹ thuật số thay thế nào trong trường hợp bất kỳ loại Tài sản kỹ thuật số, mật khẩu hoặc mã khóa nào bị mất, bị đánh cắp, gặp trục trặc, bị phá hủy hoặc không thể truy cập được.

15. Đình chỉ, Chấm dứt và Hủy bỏ. Genie có thể: (a) từ chối hoàn thành hoặc tạm giữ, chặn, hủy hoặc đảo ngược giao dịch mà Người sử dụng đã thực hiện, (b) tạm dừng, hạn chế hoặc chấm dứt quyền sử dụng bất kỳ hoặc tất cả các Dịch vụ của Người sử dụng, và / hoặc (c) hủy kích hoạt hoặc hủy Tài khoản của Người sử dụng, và các hành động này có hiệu lực ngay lập tức, vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn trong các trường hợp sau:

         Genie tin tưởng một cách hợp lý rằng Genie cần thực hiện việc này để bảo vệ danh tiếng và sự an toàn hệ thống của Genie;

         Genie được yêu cầu làm như vậy theo luật, quy định hiện hành hoặc lệnh của bất kỳ tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền nào khác mà Genie phải tuân theo trong bất kỳ quyền tài phán nào;

         Genie nghi ngờ, với quan điểm hợp lý hợp lý, rằng Người sử dụng có hành động vi phạm Thỏa thuận này;

         Genie nghi ngờ Người sử dụng đã vi phạm một trong các chính sách của Genie;

         Genie lo ngại rằng một giao dịch có sai sót hoặc lo ngại về về tính bảo mật của Tài khoản của Người sử dụng, hoặc Genie nghi ngờ rằng Dịch vụ đang được sử dụng theo cách thức gian lận hoặc sử dụng trái phép;

         Genie nghi ngờ có hành động rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận hoặc bất kỳ hành vi phạm tội tài chính nào khác;

         Việc sử dụng Tài khoản của Người sử dụng phụ thuộc vào việc kiện tụng, điều tra hoặc thủ tục của chính phủ đang chờ xử lý và / hoặc Genie nhận thấy nguy cơ cao về việc không tuân thủ pháp luật hoặc quy định liên quan đến hoạt động của Tài khoản của Người sử dụng; và / hoặc

         Người sử dụng thực hiện bất kỳ hành động nào có thể ảnh hưởng đến sự kiểm soát của Genie, chẳng hạn như mở nhiều Tài khoản hoặc lạm dụng các chương trình khuyến khích, chương trình hỗ trợ của Genie.

         Nếu Genie từ chối hoàn thành giao dịch và/hoặc đình chỉ, hạn chế hoặc đóng Tài khoản Genie của Người sử dụng và/hoặc chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của Người sử dụng, Genie sẽ (trừ khi việc Genie làm như vậy là bất hợp pháp) gửi cho Người sử dụng thông báo về các hành động và lý do từ chối, đình chỉ hoặc đóng tài khoản và trong trường hợp thích hợp, Genie cũng sẽ thông báo cho Người sử dụng biết quy trình khắc phục lỗi dẫn đến việc từ chối, tạm ngưng hoặc đóng Tài khoản của Người sử dụng. Trong trường hợp Genie từ chối hoàn thành đình chỉ và/hoặc đóng Tài khoản của Người sử dụng, Genie sẽ hủy bỏ việc đình chỉ hoặc hoàn tất giao dịch đó ngay khi có thể khi lý do từ chối và/hoặc đình chỉ không còn nữa.

         Genie có thể đình chỉ, hạn chế hoặc chấm dứt quyền sử dụng bất kỳ hoặc tất cả Dịch vụ của Người sử dụng và/hoặc hủy kích hoạt hoặc hủy Tài khoản Genie của Người sử dụng mà không cần lý do. Người sử dụng thừa nhận rằng hành động của Genie, bao gồm hạn chế quyền truy cập, đình chỉ hoặc đóng Tài khoản Genie của Người sử dụng, có thể dựa trên các tiêu chí bảo mật cần thiết cho các giao thức quản lý rủi ro và bảo mật của Genie. Người sử dụng đồng ý rằng Genie không có nghĩa vụ phải tiết lộ chi tiết về quy trình quản lý rủi ro và bảo mật cho Người sử dụng.

Khi chấm dứt Thỏa thuận này vì bất kỳ lý do gì, trừ khi bị cấm do luật hiện hành hoặc do bất kỳ tòa án hoặc lệnh nào khác mà Genie phải tuân thủ theo bất kỳ thẩm quyền tài phán nào, Người sử dụng được phép truy cập vào Tài khoản Genie của mình:

         Trong vòng chín mươi (90) ngày sau đó để chuyển Tài sản kỹ thuật số ra khỏi Tài khoản của Người sử dụng và / hoặc ra khỏi Ứng dụng; và / hoặc

         Tại bất kỳ thời điểm nào trong khoảng thời gian chín mươi (90) ngày kể từ ngày chấm dứt Thỏa thuận này để chuyển Tài sản kỹ thuật số ra khỏi Tài khoản của Người sử dụng và / hoặc ra khỏi Ứng dụng. 

Người sử dụng không được phép sử dụng Dịch vụ hoặc Tài khoản của mình cho bất kỳ mục đích nào khác trong thời gian này và tùy vào quyết định của Genie, Genie có thể giới hạn chức năng của Ứng dụng hoặc quyền truy cập vào Ứng dụng của Người sử dụng.

Nếu Genie tạm ngưng hoặc đóng Tài khoản của Người sử dụng hoặc chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của Người sử dụng vì bất kỳ lý do gì, Genie có quyền yêu cầu Người sử dụng hoàn thành lại các thủ tục xác minh danh tính trước khi cho phép Người sử dụng chuyển hoặc rút Tài sản kỹ thuật số.

MỤC 3. SỬ DỤNG VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Người sử dụng đồng ý và cho phép Genie xử lý, lưu trữ, chia sẻ, sử dụng và xác minh Thông tin cá nhân của Người sử dụng và Thông tin có liên quan (i) cho các mục đích nêu ở đây và (ii) trong phạm vi Genie xác định là cần thiết và/hoặc khuyến khích, theo quyết định riêng của mình, tuân thủ luật hiện hành.

Genie sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

         Cung cấp các dịch vụ đến Người sử dụng.

         Gửi thông tin quảng cáo, khuyến mại nếu Người sử dụng chấp nhận điều khoản này khi đăng ký.

         Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Người sử dụng.

         Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Người sử dụng hoặc các hoạt động giả mạo Người sử dụng.

         Liên lạc và giải quyết với Người sử dụng trong những trường hợp đặc biệt.

         Không sử dụng thông tin cá nhân của Người sử dụng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến dịch vụ.

         Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Genie có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Người sử dụng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm nhưng không giới hạn viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

2. Genie có quyền yêu cầu Người sử dụng cung cấp thêm thông tin liên quan đến đăng ký tài khoản của Người sử dụng bất kỳ lúc nào. Việc không cung cấp thông tin trong thời gian Genie yêu cầu có thể dẫn đến việc từ chối chấp nhận đăng ký tài khoản của Người sử dụng. Việc không cung cấp bằng chứng về danh tính của Người sử dụng có thể bị Genie coi là một nỗ lực gian lận để truy cập Ứng dụng và/hoặc Dịch vụ. 

3. Người sử dụng có thể yêu cầu hủy tài khoản Genie của mình bằng cách yêu cầu tài khoản này từ Bộ phận Chăm sóc Người dùng qua email tại cs@askyourgenie.com. Sau khi tài khoản bị hủy, Người sử dụng không thể đăng nhập vào tài khoản đã hủy của mình trong Genie nữa.

4. Người sử dụng đồng ý với Chính sách quyền riêng tư của Genie. Người sử dụng thừa nhận rằng Genie có thể xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến Người sử dụng (nếu Người sử dụng là cá nhân) và dữ liệu cá nhân mà Người sử dụng đã cung cấp (hoặc cung cấp trong tương lai) cho Genie liên quan đến nhân viên của Người sử dụng và các cộng sự khác, hoặc các cá nhân khác (nếu Người sử dụng không phải là một cá nhân) liên quan đến Thỏa thuận này hoặc Dịch vụ. Genie sẽ xử lý dữ liệu cá nhân này theo Chính sách bảo mật, chính sách này sẽ cấu thành một phần của Thỏa thuận này. Theo đó, Người sử dụng tuyên bố và đảm bảo rằng:

         Việc Người sử dụng tiết lộ cho Genie bất kỳ dữ liệu cá nhân nào liên quan đến các cá nhân không phải là Người sử dụng, là việc phù hợp với tất cả các luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư dữ liệu, và những dữ liệu đó là chính xác, được cập nhật và phù hợp khi được tiết lộ.

         Trước khi cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào như vậy cho Genie, Người sử dụng xác nhận rằng Người sử dụng đã đọc và hiểu Chính sách quyền riêng tư của Genie, Người sử dụng có thể xem Chính sách bảo mật tại đây: Chính sách bảo mật, và trong trường hợp dữ liệu cá nhân liên quan đến một cá nhân không phải là Người sử dụng, Người sử dụng xác nhận rằng Người sử dụng đã cung cấp cho cá nhân đó một bản sao (hoặc sẽ cung cấp cho cá nhân vào thời điểm tiết lộ thông tin); hoặc cho cá nhân đó xem trang web có chứa Chính sách bảo mật đó (là bản sửa đổi mới nhất của chính sách).

         Khi Genie gửi cho Người sử dụng phiên bản thay thế của Chính sách bảo mật, Người sử dụng sẽ đọc ngay thông báo đó và gửi các bản sao đã cập nhật của Chính sách bảo mật cho bất kỳ người nào mà Người sử dụng đã cung cấp dữ liệu cá nhân cho Genie, hoặc cho họ xem trang web chứa Chính sách bảo mật đã được cập nhật.

5. Bảo mật mật khẩu. Để truy cập Dịch vụ Genie, Người sử dụng sẽ được yêu cầu tạo hoặc sẽ được cung cấp các thông tin bảo mật chi tiết, bao gồm tên người dùng và mật khẩu.  Người sử dụng có trách nhiệm giữ cho thiết bị điện tử mà Người sử dụng truy cập Dịch vụ được an toàn và duy trì sự bảo mật và kiểm soát đầy đủ đối với bất kỳ và tất cả các thông tin bảo mật mà Người sử dụng sử dụng để truy cập Dịch vụ Gene. Điều này bao gồm thực hiện tất cả các bước hợp lý để tránh mất mát, trộm cắp hoặc sử dụng sai thiết bị điện tử đó và đảm bảo rằng thiết bị nói trên vừa được mã hóa vừa được bảo vệ bằng mật khẩu.

Bất kỳ trường hợp thiết bị điện tử hoặc chi tiết bảo mật của Người sử dụng bị mất mát hoặc xâm phạm nào cũng có thể dẫn đến việc bên thứ ba truy cập trái phép vào Tài khoản của Người sử dụng cũng như khả năng khoản Tài sản kỹ thuật số được giữ trong Tài khoản của Người sử dụng bị mất hoặc đánh cắp.  Người sử dụng phải luôn giữ các thông tin bảo mật của mình an toàn. Ví dụ, Người sử dụng không nên viết chúng ra hoặc để cho người khác thấy.

Trong mọi trường hợp, Genie sẽ không bao giờ yêu cầu Người sử dụng cung cấp ID, mật khẩu hoặc mã xác thực 2 yếu tố hoặc chia sẻ màn hình hoặc tìm cách truy cập vào máy tính hoặc tài khoản của Người sử dụng.  Người sử dụng không nên cung cấp thông tin chi tiết của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào nhằm mục đích truy cập từ xa vào tài khoản của Người sử dụng. Luôn đăng nhập vào Tài khoản của Người sử dụng thông qua Ứng dụng để xem xét các giao dịch hoặc hành động bắt buộc trong trường hợp Người sử dụng cảm thấy không chắc chắn về tính xác thực của bất cứ thông tin liên lạc hoặc thông báo nào.

Genie không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà Người sử dụng có thể phải chịu do bị xâm phạm thông tin đăng nhập tài khoản mà không do lỗi của Genie và/hoặc không tuân theo các yêu cầu nêu trong Thỏa thuận này, hoặc không tuân theo hoặc hành động theo bất kỳ thông báo hoặc cảnh báo nào mà Genie có thể gửi cho Người sử dụng.

6. Xác thực và Xác minh. Để truy cập Dịch vụ Genie, người dùng phải cung cấp địa chỉ email và tạo mật khẩu. Genie có thể cung cấp xác thực hai yếu tố thông qua thiết bị di động của người dùng (Dịch vụ tin nhắn ngắn (“SMS”) hoặc ứng dụng Mật khẩu dùng một lần (OTP) dựa trên thời gian được hỗ trợ). Cần có số điện thoại đã xác minh để kích hoạt xác thực hai yếu tố qua SMS. Người dùng có trách nhiệm giữ cho các thiết bị điện tử dùng để truy cập Dịch vụ an toàn cũng như duy trì bảo mật và kiểm soát đầy đủ đối với toàn bộ thông tin bảo mật được sử dụng để truy cập Dịch vụ. Điều này bao gồm việc thực hiện tất cả các bước hợp lý để tránh mất mát, trộm cắp hoặc sử dụng sai các thiết bị điện tử nói trên và đảm bảo rằng các thiết bị điện tử đó được bảo vệ bằng mật khẩu. Bất kỳ sự mất mát hoặc xâm phạm nào đối với các thiết bị điện tử cá nhân hoặc các thông tin bảo mật có thể dẫn đến việc bên thứ ba truy cập trái phép vào Tài khoản của người dùng và làm mất hoặc đánh cắp các khoản Tài sản kỹ thuật số và/hoặc các khoản tài sản khác nằm trong Tài khoản của Người sử dụng và sử dụng sai mục đích của các tài khoản được liên kết.

7. Vi phạm Bảo mật. Nếu Người sử dụng nghi ngờ rằng Tài khoản của mình hoặc bất kỳ thông tin bảo mật nào của Người sử dụng đã bị xâm phạm hoặc nếu Người sử dụng phát hiện ra bất kỳ hành động gian lận hoặc cố gắng gian lận nào hoặc bất kỳ sự cố bảo mật nào khác (bao gồm cả một cuộc tấn công an ninh mạng) ảnh hưởng đến Người sử dụng và/hoặc Genie (tất cả cấu thành “Vi phạm Bảo mật”), Người sử dụng phải:

         Thông báo cho Bộ phận Hỗ trợ Genie càng sớm càng tốt qua email cs@askyourgenie.com.

         Tiếp tục cung cấp thông tin chính xác và cập nhật trong suốt thời gian xảy ra vi phạm bảo mật.

         Người sử dụng phải thực hiện các bước theo khi Genie đưa ra yêu cầu hợp lý để giảm thiểu, quản lý hoặc báo cáo bất kỳ Vi phạm Bảo mật nào.

Việc không nhanh chóng cung cấp thông báo về bất kỳ vi phạm bảo mật nào có thể được cân nhắc khi Genie quyết định giải pháp phù hợp cho vấn đề.

8. An toàn và Bảo mật cho Máy tính và Thiết bị của  Người sử dụng. Genie không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại hoặc gián đoạn nào gây ra bởi bất kỳ vi-rút máy tính hoặc mã độc hại nào khác có thể ảnh hưởng đến máy tính hoặc thiết bị khác của Người sử dụng hoặc bất kỳ hành vi lừa đảo, giả mạo hoặc tấn công nào khác. Genie khuyên Người sử dụng nên thường xuyên sử dụng phần mềm uy tín ngăn chặn và kiểm tra virus sẵn có.  Người sử dụng cũng nên biết rằng các dịch vụ SMS, email dễ bị tấn công giả mạo và lừa đảo và nên cẩn thận trong việc xem xét các tin nhắn giả vờ như do Genie gửi.

MỤC 4. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

1. Bằng chi phí của mình, Người sử dụng phải cung cấp và duy trì theo thứ tự hoạt động an toàn và hiệu quả thiết bị của Người sử dụng cần thiết cho mục đích truy cập hệ thống và Dịch vụ.

2. Người sử dụng phải chịu trách nhiệm đảm bảo hoạt động thích hợp của Thiết bị của Người sử dụng. Genie sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi hoặc hỏng hóc nào gây ra bởi bất kỳ sự cố nào của Thiết bị của Người sử dụng cũng như Genie sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ vi-rút máy tính hoặc các vấn đề liên quan có thể liên quan đến việc sử dụng Hệ thống, Dịch vụ và Thiết bị. Người sử dụng sẽ chịu trách nhiệm về các khoản phí do bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào cung cấp cho Người sử dụng quyền truy cập vào Hệ thống, Dịch vụ và/hoặc Thiết bị, Genie sẽ không chịu trách nhiệm về những tổn thất hoặc chậm trễ do bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào gây ra.

3. Người sử dụng sẽ tuân theo tất cả các hướng dẫn, thủ tục và điều khoản có trong Thỏa thuận này và bất kỳ tài liệu nào do Genie cung cấp liên quan đến việc Người sử dụng sử dụng Hệ thống và Dịch vụ.

4. Người sử dụng đồng ý và thừa nhận rằng Người sử dụng sẽ tự chịu trách nhiệm về việc bảo quản an toàn và sử dụng hợp lý Thiết bị của mình cũng như giữ bí mật và an toàn thông tin đăng nhập của Người sử dụng. Người sử dụng phải đảm bảo rằng Thông tin đăng nhập của Người sử dụng không bị bất kỳ người nào có thẩm quyền biết đến hoặc sở hữu trái phép. Genie sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tiết lộ Thông tin đăng nhập nào của Người sử dụng cho bất kỳ bên thứ ba nào và Người sử dụng đồng ý bồi thường và giữ các Bên được bồi thường của Genie không bị tổn hại bởi bất kỳ tổn thất nào do bất kỳ việc tiết lộ Thông tin đăng nhập nào của Người sử dụng.

5. Người sử dụng phải thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa hợp lý để phát hiện bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với Hệ thống và Dịch vụ. Vì vậy, Người sử dụng phải đảm bảo rằng tất cả các thông tin liên lạc từ Genie đều được Người sử dụng hoặc thay mặt Người sử dụng kiểm tra và kiểm tra càng sớm càng tốt sau khi Người sử dụng nhận được theo cách mà mọi hành vi sử dụng và truy cập trái phép vào Hệ thống sẽ bị phát hiện. Người sử dụng sẽ ngay lập tức thông báo cho Genie trong trường hợp:

         Người sử dụng có lý do để tin rằng Thông tin đăng nhập của Người sử dụng là hoặc có thể được bất kỳ người nào không được phép biết và / hoặc đã bị xâm phạm; và / hoặc

         Người sử dụng có lý do để tin rằng việc sử dụng trái phép Dịch vụ đã hoặc có thể đã xảy ra hoặc có thể xảy ra và một giao dịch có thể đã được nhập hoặc bị xâm phạm một cách gian lận.

6. Người sử dụng phải luôn tuân thủ các quy trình bảo mật do Genie khuyến nghị. Người sử dụng thừa nhận rằng bất kỳ lỗi nào từ phía Người sử dụng trong việc tuân theo các quy trình bảo mật được khuyến nghị có thể dẫn đến vi phạm tính bảo mật của tài khoản của Người sử dụng. Đặc biệt, Người sử dụng phải đảm bảo rằng Dịch vụ không được sử dụng, Yêu cầu không được đưa ra và/hoặc các chức năng liên quan không được thực hiện bởi bất kỳ ai khác ngoài Người sử dụng.

7. Người sử dụng sẽ không vận hành hoặc sử dụng Dịch vụ vào bất kỳ lúc nào theo bất kỳ cách nào có thể gây phương hại đến Genie.

8. Sự tuân thủ Luật hiện hành của Người sử dụng. Người sử dụng phải tuân thủ tất cả các luật, quy định hiện hành, yêu cầu cấp phép và quyền của bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn, luật bảo mật dữ liệu, chống rửa tiền và luật chống lại việc tài trợ khủng bố) khi sử dụng Dịch vụ, Ứng dụng.

MỤC 5. CÁC THÔNG BÁO VÀ CHĂM SÓC NGƯỜI DÙNG

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay sự cố nào, Người sử dụng có thể liên hệ/thông báo đến Genie qua địa chỉ email info@askyourgenie.comKhi Người sử dụng liên hệ với Genie, vui lòng cung cấp tên, địa chỉ email và mọi thông tin mà Genie có thể cần để nhận dạng Người sử dụng, Tài khoản của Người sử dụng và giao dịch mà Người sử dụng yêu cầu phản hồi, có câu hỏi hoặc khiếu nại.

Cùng với việc xác nhận bản Điều khoản và Điều kiện này, Người sử dụng đồng ý rằng, khi có bất kỳ thay đổi nào được Người sử dụng phản ánh trong Ứng dụng, Genie sẽ thông báo/liên hệ Người sử dụng theo địa chỉ và chi tiết liên hệ được Người sử dụng cung cấp khi đăng ký. 

1. Hình thức thông báo: Tất cả các liên lạc và thông báo được cung cấp phải bằng văn bản và được gửi qua email cho Người sử dụng, người nhận được chỉ định hoặc người được ủy quyền hợp pháp của họ.

2. Khiếu nại. Nếu Người sử dụng có tranh chấp với Genie, Người sử dụng đồng ý liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của Genie trước tiên để giải quyết tranh chấp đó. Nếu Người sử dụng không liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của Genie, Genie có quyền yêu cầu tòa án / cơ quan có thẩm quyền bác bỏ hành động / đơn của Người sử dụng trừ khi và cho đến khi Người sử dụng hoàn thành các bước sau:

         Trong trường hợp khiếu nại chưa được giải quyết thông qua việc liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Genie, vui lòng sử dụng mẫu khiếu nại của Genie để xác định nguyên nhân khiếu nại, cách Người sử dụng muốn Genie giải quyết khiếu nại và bất kỳ thông tin nào khác mà Người sử dụng cho là có liên quan.  Người sử dụng có thể tìm thấy mẫu khiếu nại trên Ứng dụng hoặc Người sử dụng có thể yêu cầu Bộ phận hỗ trợ của Genie cung cấp. Genie sẽ xác nhận đã nhận được mẫu khiếu nại của Người sử dụng sau khi Người sử dụng gửi. Một nhân viên giải quyết khiếu nại của khách hàng (“Nhân viên”) sẽ xem xét khiếu nại của Người sử dụng. Nhân viên này sẽ xem xét khiếu nại của Người sử dụng dựa trên thông tin Người sử dụng đã cung cấp và bất kỳ thông tin nào do Genie cung cấp.

         Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi Genie nhận được đơn khiếu nại của Người sử dụng, Nhân viên này sẽ giải quyết tất cả các nội dung được nêu ra trong khiếu nại của Người sử dụng bằng cách gửi email cho Người sử dụng (“Thông báo giải quyết khiếu nại”), trong đó Nhân viên này sẽ: (i) đề nghị giải quyết khiếu nại của Người sử dụng theo cách Người sử dụng yêu cầu ; (ii) đưa ra quyết định từ chối khiếu nại của Người sử dụng và nêu lý do từ chối; hoặc (iii) đề nghị giải quyết khiếu nại của Người sử dụng bằng giải pháp thay thế. Trong một số trường hợp nhất định, nếu Nhân viên này không thể trả lời khiếu nại của Người sử dụng trong vòng 15 ngày làm việc, Nhân viên này sẽ (trừ khi luật hiện hành cấm) gửi cho Người sử dụng thư trả lời tạm thời cho biết lý do chậm trả lời khiếu nại của Người sử dụng và nêu rõ thời hạn sẽ trả lời khiếu nại của Người sử dụng (không muộn hơn 35 ngày làm việc kể từ khi Genie nhận được thư khiếu nại của Người sử dụng).

         Mọi đề nghị giải quyết khiếu nại mà Genie đưa ra cho Người sử dụng sẽ chỉ trở nên ràng buộc đối với Genie nếu Người sử dụng chấp nhận đề nghị đó. Đề nghị giải quyết của Genie sẽ không cấu thành việc Genie thừa nhận bất kỳ hành vi sai trái hoặc trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến vấn đề khiếu nại.

Nếu Genie không thể giải quyết khiếu nại của Người sử dụng qua quy trình khiếu nại nêu ở trên, Người sử dụng có thể báo cáo khiếu nại của mình qua các quy trình tranh chấp được nêu dưới đây, nếu phù hợp với Người sử dụng. Quy trình trên sẽ không được hiểu là ngăn cản một trong hai bên tìm biện pháp bảo vệ tạm thời tại tòa án có thẩm quyền: Đối với các khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh do hoặc liên quan đến Thỏa thuận này hoặc việc cung cấp Dịch vụ, hoặc Ứng dụng mà không thể giải quyết được qua quy trình khiếu nại nêu ở trên, Người sử dụng có thể gửi đến các tòa án có thẩm quyền để thực hiện tố tụng chống lại Genie.

Mục 6. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ 

1. Genie không đảm bảo rằng Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. Genie từ chối tất cả các tuyên bố và bảo đảm đối với Ứng dụng bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm về khả năng và tính phù hợp cho một mục đích cụ thể. 

Ngoài ra, Genie không tuyên bố rằng thông tin hoặc nội dung có thể truy cập thông qua Ứng dụng là chính xác, đầy đủ và mới nhất và tất cả thông tin, bao gồm phí áp dụng và tính khả dụng, sẽ có thể thay đổi mà không cần thông báo trước cho Người sử dụng. Người sử dụng chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng Ứng dụng và bất kỳ thông tin nào có sẵn và/hoặc được truy cập thông qua Ứng dụng và bất kỳ tính năng bảo mật nào được cung cấp cho Ứng dụng.

2. Tranh chấp giữa Người sử dụng và bên thứ ba: Genie không có bất cứ trách nhiệm liên quan nào mà chỉ đóng vai trò hỗ trợ Người sử dụng, cung cấp thông tin cần thiết để Người sử dụng và bên thứ ba liên quan để cùng giải quyết. Người sử dụng và bên thứ ba phải trực tiếp giải quyết mọi vấn đề liên quan đến giao dịch của Người sử dụng và bên thứ ba. Trong trường hợp có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp, yêu cầu hoàn tiền… giữa Người sử dụng và bên thứ ba, Genie có toàn quyền tạm giữ/đóng băng các khoản tiền trong tài khoản có liên quan cho đến khi vấn đề được giải quyết hoặc có quyết định cuối cùng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu Người sử dụng có tranh chấp với một hoặc nhiều Người sử dụng dùng, Người sử dụng đồng ý rằng Genie hoặc nhà cung cấp dịch vụ của Genie cũng như mọi cán bộ, giám đốc, đại lý, liên doanh, nhân viên và đại diện của Genie đều sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại, yêu cầu và thiệt hại nào (thực tế và do hậu quả, trực tiếp hoặc gián tiếp) dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh liên quan đến các tranh chấp đó.Người sử dụng đồng ý bồi thường cho Genie và nhà cung cấp dịch vụ của Genie và mỗi người trong số các cán bộ, giám đốc, đại lý, nhân viên và đại diện tương ứng của Genie hoặc và nhà cung cấp dịch vụ của Genie, mọi thiệt hại, chi phí (bao gồm phí luật sư và bất kỳ khoản phạt, lệ phí hoặc hình phạt nào do bất kỳ cơ quan quản lý nào) đã phát sinh hợp lý liên quan đến mọi khiếu nại, yêu cầu hoặc thiệt hại phát sinh liên quan đến hành vi vi phạm của Người sử hoặc việc Người sử dụng vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định nào hoặc quyền của bất kỳ bên thứ ba nào.

Tổng trách nhiệm pháp lý tổng hợp của Genie đối với Người sử dụng đối với bất kỳ khiếu nại cá nhân hoặc khiếu nại hàng loạt liên quan đến tổn thất, chi phí, trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí mà Người sử dụng có thể phải gánh chịu do hoặc liên quan đến bất kỳ việc vi phạm Thỏa thuận nào của Genie sẽ được giới hạn ở mức tổng cộng tối đa toàn bộ giá trị của Tài sản kỹ thuật số trong Tài khoản của Người sử dụng tại thời điểm xảy ra vi phạm có liên quan bởi Genie.

3. Genie có thể thực hiện hoặc không thực hiện theo bất kỳ yêu cầu nào hoặc phát sinh từ sự cố hoặc hỏng hóc hoặc không có sẵn bất kỳ phần cứng, phần mềm hoặc thiết bị nào, mất hoặc phá hủy bất kỳ dữ liệu nào, mất điện, hỏng phương tiện lưu trữ, hiện tượng tự nhiên, bạo loạn, hành động phá hoại, phá hoại, khủng bố, bất kỳ sự kiện nào khác ngoài tầm kiểm soát của Genie, gián đoạn hoặc biến dạng liên kết giao tiếp hoặc phát sinh từ sự phụ thuộc vào bất kỳ người nào hoặc bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu không chính xác, không đọc được, không đầy đủ hoặc không chính xác có trong bất kỳ Yêu cầu nào mà Genie nhận được.

4. Bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể phát sinh từ việc Người sử dụng sử dụng, lạm dụng, lạm dụng hoặc sở hữu bất kỳ phần mềm nào của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ hệ điều hành, phần mềm trình duyệt hoặc bất kỳ gói phần mềm hoặc chương trình nào khác.

5. Mọi truy cập trái phép vào Tài khoản của Người sử dụng hoặc bất kỳ hành vi vi phạm an ninh nào hoặc bất kỳ hành vi phá hủy hoặc truy cập dữ liệu nào của Người sử dụng hoặc bất kỳ hành vi phá hủy hoặc đánh cắp hoặc làm hỏng bất kỳ Thiết bị nào của Người sử dụng.

6. Bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào xảy ra do Người sử dụng không tuân thủ Thỏa thuận này và / hoặc do cung cấp thông tin không chính xác hoặc mất mát hoặc thiệt hại xảy ra do lỗi hoặc không có sẵn các cơ sở hoặc hệ thống của bên thứ ba hoặc bên thứ ba không có khả năng xử lý giao dịch hoặc bất kỳ tổn thất nào mà các Bên được bồi thường của Genie phải gánh chịu do hậu quả của bất kỳ vi phạm nào đối với Thỏa thuận này.

7. Giới hạn tổn thất: Ngoài giới hạn trách nhiệm ở trên, trong mọi trường hợp, Genie hoặc nhà cung cấp dịch vụ của Genie, hoặc bất kỳ cán bộ, giám đốc, đại lý, nhân viên hoặc đại diện nào của Genie hoặc nhà cung cấp dịch vụ của Genie, sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào sau đây phát sinh do hoặc liên quan đến Thỏa thuận này hoặc theo bất kỳ cách nào khác:

         Mọi tổn thất về lợi nhuận hoặc mất doanh thu hoặc lợi nhuận dự kiến, bao gồm mọi tổn thất về lợi nhuận giao dịch dự kiến và / hoặc mọi tổn thất giao dịch thực tế hoặc giả định, dù là trực tiếp hay gián tiếp, kể cả khi Genie đã được thông báo trước hoặc biết trước về khả năng xảy ra tổn thất đó. 

         Mọi tổn thất hoặc thiệt hại đối với danh tiếng hoặc uy tín; mọi tổn thất kinh doanh hoặc mất cơ hội, khách hàng hoặc hợp đồng; mọi tổn thất hoặc sự lãng phí chi phí chung, chi phí quản lý hoặc thời gian của nhân viên khác; hoặc mọi tổn thất khác về doanh thu hoặc khoản tiết kiệm thực tế hoặc dự kiến, dù trực tiếp hay gián tiếp, kể cả khi Genie đã được thông báo trước hoặc biết trước về khả năng xảy ra tổn thất đó; mọi tổn thất trong việc sử dụng phần cứng, phần mềm hoặc dữ liệu và / hoặc bất kỳ sự hỏng hóc nào về dữ liệu; bao gồm nhưng không chỉ gồm mọi tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh do hoặc liên quan đến mọi tình huống không chính xác, sai sót hoặc thiếu sót của Tài sản kỹ thuật số; mọi lỗi hoặc sự chậm trễ trong việc truyền dữ liệu đó; và / hoặc mọi sự gián đoạn của bất kỳ dữ liệu nào như vậy; và

         Mọi tổn thất hoặc thiệt hại không phát sinh trực tiếp do việc Genie vi phạm Thỏa thuận này (bất kể Người sử dụng có thể chứng minh được tổn thất hoặc thiệt hại đó hay không).

Mục 7. QUY ĐỊNH CHUNG

Nếu bất kỳ điều khoản nào hoặc một phần điều khoản nào của Thỏa thuận này bị bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào phát hiện là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì sự vô hiệu hoặc không thể thực thi đó sẽ không ảnh hưởng đến các điều khoản khác hoặc các phần của các điều khoản đó của Thỏa thuận này, tất cả đều sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực và hiệu lực. 

Các Điều khoản và Điều kiện bao gồm có giá trị thay thế và hủy bỏ tất cả các thỏa thuận, lời hứa, sự đảm bảo, bảo đảm, tuyên bố và hiểu rõ trước đó, cho dù bằng văn bản hay bằng miệng liên quan. 

Người sử dụng thừa nhận rằng khi tham gia Thỏa thuận này, Người sử dụng không dựa vào bất kỳ tuyên bố, đại diện, đảm bảo hoặc bảo hành nào (dù được đưa ra vô tình hay do sơ suất) không được quy định trong Thỏa thuận này hoặc Chính sách quyền riêng tư. 

Không đưa ra bảo đảm. Dịch vụ, Ứng dụng được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “sẵn có”, Genie không hứa hẹn gì thêm về tính khả dụng của Dịch vụ. Cụ thể là Genie không đưa ra bất kỳ bảo đảm mang tính ngụ ý nào về quyền sở hữu, khả năng thương mại hay sự phù hợp cho một mục đích cụ thể và / hoặc đảm bảo không có vi phạm. Genie không đưa ra bất kỳ lời hứa nào rằng việc truy cập vào Ứng dụng, vào bất kỳ Dịch vụ nào hoặc bất kỳ tài liệu nào trên Genie, sẽ được đảm bảo liên tục, không bị gián đoạn, kịp thời hoặc không có lỗi.

Genie sẽ nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng các giao dịch, yêu cầu liên quan được xử lý kịp thời nhưng Genie không tuyên bố hoặc đảm bảo về thời gian cần thiết để hoàn tất quá trình xử lý phụ thuộc vào nhiều yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của Genie. Genie sẽ nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng các yêu cầu trên nền tảng được xử lý kịp thời, nhưng Genie không đưa ra tuyên bố hoặc đảm bảo về khoảng thời gian cần thiết để hoàn tất xử lý, do việc này phụ thuộc vào nhiều yếu tố ngoài tầm kiểm soát của Genie.

Ngoại trừ các tuyên bố rõ ràng được nêu trong Thỏa thuận này, Người sử dụng thừa nhận và đồng ý rằng Người sử dụng không dựa vào bất kỳ tuyên bố hoặc sự thấu hiểu nào khác, dù bằng văn bản hay bằng lời nói, liên quan đến việc sử dụng và truy cập các Dịch vụ và Ứng dụng.

Không chịu trách nhiệm pháp lý đối với vi phạm. Genie không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi vi phạm Thỏa thuận nào, bao gồm cả sự chậm trễ, không thực hiện được hoặc gián đoạn dịch vụ, khi chúng phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ các tình huống bất thường và không lường trước được ngoài tầm kiểm soát của Genie, hậu quả của việc đó là không thể tránh khỏi, Genie cũng không chịu trách nhiệm pháp lý nếu vi phạm đó là do áp dụng các quy tắc pháp lý bắt buộc.

Khả năng truy cập & Tính khả dụng. Quyền truy cập vào Dịch vụ có thể bị giảm đi hoặc không khả dụng trong thời gian khối lượng truy cập cao hoặc có biến động đáng kể. Điều này có thể dẫn đến các hạn chế về quyền truy cập vào Tài khoản của Người sử dụng hoặc Dịch vụ.

Genie luôn cố gắng cung cấp dịch vụ tốt nhất, tuy nhiên, Genie không đảm bảo rằng Ứng dụng hoặc các Dịch vụ sẽ khả dụng mà không bị gián đoạn và Genie không đảm bảo rằng mọi lệnh của Người sử dụng sẽ được thực hiện, chấp nhận, ghi nhận hoặc vẫn mở, và Genie cũng không đảm bảo rằng Tài khoản của Người sử dụng sẽ có thể truy cập được; và

Lưu ý rằng thời gian phản hồi của bộ phận hỗ trợ khách hàng của Genie có thể bị chậm, kể cả trong thời gian khối lượng truy cập cao hoặc có biến động đáng kể, đặc biệt là yêu cầu về vấn đề không tin cậy và tính an toàn.

Trong mọi trường hợp, Genie sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại bị cáo buộc nào phát sinh do gián đoạn dịch vụ, chậm trễ xử lý giao dịch hoặc thiếu phản hồi kịp thời từ bộ phận hỗ trợ khách hàng của Genie.

Độ chính xác của Ứng dụng. Mặc dù Genie mong muốn cung cấp thông tin chính xác và kịp thời trên Ứng dụng, nhưng Ứng dụng không phải lúc nào cũng hoàn toàn chính xác, đầy đủ hoặc được cập nhật và cũng có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy. Với mục tiêu cung cấp cho Người sử dụng thông tin đầy đủ và chính xác nhất có thể, trong phạm vi được luật hiện hành cho phép, thông tin có thể được thay đổi hoặc cập nhật theo thời gian mà không cần thông báo, bao gồm nhưng không chỉ gồm thông tin liên quan đến chính sách, sản phẩm và dịch vụ của Genie. Theo đó, Người sử dụng nên xác minh tất cả thông tin trước khi tin tưởng vào nó và tất cả các quyết định dựa trên các thông tin có trên Ứng dụng, 

Các đường dẫn đến tài liệu của bên thứ ba có thể được cung cấp nhằm mục đích tiện lợi nhưng không do Genie kiểm soát. Người sử dụng thừa nhận và đồng ý rằng Genie không chịu trách nhiệm về bất kỳ khía cạnh nào của thông tin, nội dung hoặc dịch vụ có trong bất kỳ tài liệu bên thứ ba nào có thể truy cập hoặc liên kết đến từ Ứng dụng.

MỤC 8. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

1. Các bên sẽ sử dụng nỗ lực thiện chí của mình để giải quyết mọi tranh chấp hoặc khiếu nại thuộc bất kỳ bản chất nào phát sinh từ hoặc liên quan đến hoặc liên quan đến Thỏa thuận này. Để đạt được mục đích này, mỗi bên tranh chấp phải cử ngay đại diện của mình để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào. Trong trường hợp không đạt được một thỏa thuận trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày họp đại diện của các bên, các quy định sau của điều khoản này sẽ được áp dụng.

2. Bất kỳ tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này sẽ được đưa ra quyết định cuối cùng ở trung tâm trọng tài thương mại duy nhất được chỉ định theo thỏa thuận giữa các bên theo thỏa thuận này hoặc mặc định của bất kỳ thỏa thuận nào như vậy trong vòng bảy ngày kể từ ngày thông báo về bất kỳ tranh chấp nào của một trong hai bên với bên kia. Trong phạm vi luật pháp cho phép, quyết định của trọng tài sẽ là quyết định cuối cùng và ràng buộc các bên và sẽ không bị khiếu nại.

3. Không có nội dung nào trong phần này hạn chế quyền tự do của mỗi bên trong việc bắt đầu các thủ tục pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào nhằm mục đích tìm kiếm các biện pháp chỉ thị sơ bộ hoặc các biện pháp tạm thời hoặc thận trọng từ bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào trong khi chờ quyết định cuối cùng hoặc phán quyết của bất kỳ trọng tài nào.

MỤC 9. TẠM NGƯNG

Genie có quyền tự động tạm ngưng hoặc khóa Tài khoản trong trường hợp Genie có lý do để tin rằng tài khoản Genie của Người sử dụng đang được sử dụng cho các hoạt động gian lận hoặc đáng ngờ hoặc bởi một người không được phép người. Người sử dụng sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc tạm ngưng hoặc chặn như vậy hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà Người sử dụng có thể phải chịu do hậu quả của việc đó.

MỤC 10. HÌNH THỨC SỬ DỤNG BỊ CẤM, NGÀNH NGHỀ BỊ CẤM 

1. Hình thức Sử dụng bị cấm

 Người sử dụng không thể sử dụng Tài khoản Genie của mình để tham gia vào các danh mục hoạt động sau (“Sử dụng bị Cấm”). Các kiểu sử dụng cụ thể được liệt kê dưới đây là đại diện, nhưng không đầy đủ. Nếu Người sử dụng không chắc liệu việc sử dụng Dịch vụ hoặc Nền tảng Genie của mình có liên quan đến việc Sử dụng bị cấm hay không hoặc có câu hỏi về cách các yêu cầu này áp dụng cho Người sử dụng, vui lòng gửi email: cs@askyourgenie.com.

Thông qua việc mở Tài khoản, Người sử dụng tuyên bố và đảm bảo rằng Người sử dụng sẽ không sử dụng Tài khoản Genie, bất kỳ Dịch vụ Genie nào và/hoặc Nền tảng Genie để thực hiện bất kỳ điều nào sau đây:

         Hoạt động bất hợp pháp: Hoạt động có thể vi phạm hoặc hỗ trợ hành vi vi phạm bất kỳ luật, quy chế, pháp lệnh hoặc quy định hoặc chương trình thực thi pháp luật nào được thi hành ở các quốc gia nơi Genie tiến hành hoạt động kinh doanh, hoặc liên quan đến Tài sản thu được từ bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào; xuất bản, phân phối hoặc phổ biến bất kỳ tài liệu hoặc thông tin bất hợp pháp nào.

         Hành động lạm dụng: Các hành động áp đặt một gánh nặng lớn không hợp lý hoặc không tương xứng lên cơ sở hạ tầng của Genie hoặc can thiệp, chặn hoặc chiếm đoạt bất kỳ hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin nào một cách bất lợi; truyền hoặc tải bất kỳ tài liệu nào lên Ứng dụng có chứa vi rút, trojan, worm hoặc bất kỳ chương trình độc hại hoặc có hại nào khác; cố gắng truy cập trái phép vào trang web, các Tài khoản khác, hệ thống máy tính hoặc mạng được kết nối với Ứng dụng, thông qua khai thác mật khẩu hoặc bất kỳ phương tiện nào khác; sử dụng thông tin Tài khoản của một bên khác để truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng, Ứng dụng, ngoại trừ trường hợp các thương nhân và/hoặc ứng dụng cụ thể được người dùng ủy quyền cụ thể để truy cập Thông tin và Tài khoản của người dùng đó; hoặc chuyển quyền truy cập tài khoản của Người sử dụng hoặc các quyền đối với tài khoản của Người sử dụng cho bên thứ ba, trừ trường hợp tuân theo hoạt động của pháp luật hoặc và có sự cho phép rõ ràng từ Genie.

         Lạm dụng người dùng khác: Cản trở cá nhân hoặc tổ chức khác truy cập vào hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ Genie; bôi nhọ, lạm dụng, tống tiền, quấy rối, theo dõi, đe dọa hoặc vi phạm các quyền hợp pháp (chẳng hạn như, nhưng không giới hạn, quyền riêng tư, công khai và sở hữu trí tuệ) của người khác; xúi giục, đe dọa, tạo điều kiện, thúc đẩy, hoặc khuyến khích hành vi thù địch, phân biệt chủng tộc hoặc bạo lực chống lại người khác; thu thập thông tin từ Ứng dụng về những người khác, bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ email, giọng nói mà không có sự đồng ý thích hợp.

         Gian lận: Hoạt động nhằm lừa đảo Genie, người dùng Genie hoặc bất kỳ người nào khác; cung cấp bất kỳ thông tin sai lệch, không chính xác hoặc gây hiểu nhầm cho Genie.

         Cờ bạc: Xổ số; đấu giá tính phí; dự báo thể thao hoặc đưa ra tỷ lệ cược; giải thể thao ảo với giải thưởng tiền mặt; thi đấu game trên internet; các cuộc thi; rút thăm trúng thưởng; trò chơi may rủi trái với quy định của pháp luật.

         Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ: Tham gia vào các giao dịch liên quan đến các mục vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu, quyền công khai hoặc quyền riêng tư hoặc bất kỳ quyền sở hữu nào khác theo luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bán, phân phối hoặc truy cập vào nhạc, phim, phần mềm giả mạo hoặc các tài liệu được cấp phép khác mà không có sự cho phép từ chủ sở hữu; sử dụng tài sản trí tuệ, tên hoặc biểu tượng của Genie, bao gồm cả việc sử dụng các nhãn hiệu thương mại hoặc dịch vụ của Genie mà không có sự đồng ý rõ ràng từ Genie hoặc theo cách khác gây hại cho Genie hoặc thương hiệu Genie; bất kỳ hành động nào ngụ ý xác nhận không đúng sự thật của hoặc liên quan đến Genie.

2. Các Ngành nghề bị cấm

Ngoài các hình thức Sử dụng Bị Cấm được mô tả ở trên, các danh mục doanh nghiệp, phương thức kinh doanh và mặt hàng bán sau đây bị cấm thực hiện bằng Dịch vụ hoặc Ứng dụng (“Ngành nghề bị Cấm”). Các hình thức sử dụng cụ thể được liệt kê dưới đây mang tính đại diện chứ không đầy đủ. Nếu Người sử dụng không chắc liệu việc sử dụng Dịch vụ hoặc Nền tảng Genie có liên quan đến hoạt động bị cấm hay không hoặc có câu hỏi về việc áp dụng các yêu cầu trên cho Người sử dụng, vui lòng liên hệ với Genie tại email: cs@askyourgenie.com

Thông qua việc mở Tài khoản Genie, Người sử dụng tuyên bố và đảm bảo rằng Người sử dụng sẽ không sử dụng Dịch vụ hoặc Ứng dụng liên quan đến bất kỳ doanh nghiệp, hoạt động, hành nghề hoặc mục nào sau đây:

         Các Dịch vụ Tài chính Hạn chế: bảo lãnh; dịch vụ thu nợ;

         Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu: bán, phân phối hoặc truy cập vào nhạc, phim, phần mềm giả mạo hoặc các tài liệu được cấp phép khác mà không được chủ sở hữu cho phép;

         Hàng giả hoặc Hàng trái phép: bán hoặc bán lại trái phép các sản phẩm hoặc dịch vụ của thương hiệu hoặc hàng thiết kế; bán hàng hoá hoặc dịch vụ được nhập khẩu hoặc xuất khẩu bất hợp pháp hoặc bị đánh cắp;

         Các Sản phẩm và Dịch vụ bị quản lý nghiêm ngặt: các phòng khám và phân phối cần sa và các cơ sở kinh doanh liên quan; bán thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử và chất lỏng cho thuốc lá điện tử; dịch vụ kê đơn hoặc dược phẩm trực tuyến; hàng hóa hoặc dịch vụ giới hạn độ tuổi; vũ khí và đạn dược; thuốc súng và các chất nổ khác; pháo hoa và các hàng hóa liên quan; vật liệu độc hại, dễ cháy và phóng xạ;

         Ma túy và Dụng cụ tiêm chích ma túy: bán ma túy, các chất bị kiểm soát và bất kỳ thiết bị nào được thiết kế để sản xuất hoặc sử dụng ma túy, chẳng hạn như boong, ống vape và hookahs;

         Thuốc giả: dược phẩm và các sản phẩm khác đưa ra tuyên bố về sức khỏe chưa được cơ quan quản lý địa phương và/hoặc quốc gia hiện hành phê duyệt hoặc xác minh;

         Các chất được thiết kế để làm giả các loại thuốc bất hợp pháp: bán một chất hợp pháp có tác dụng tương tự như một loại thuốc bất hợp pháp (ví dụ: salvia, kratom);

         Nội dung và Dịch vụ Người lớn: nội dung khiêu dâm và các tài liệu tục tĩu khác (bao gồm văn học, hình ảnh và các phương tiện khác); các trang web cung cấp bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến tình dục như mại dâm, trả Tài sản theo lượt xem, tính năng trò chuyện trực tiếp dành cho người lớn;

         Tiếp thị đa cấp: hệ thống kim tự tháp, tiếp thị theo mạng lưới;

         Các hành vi không công bằng, lợi dụng hoặc lừa đảo: các cơ hội đầu tư hoặc các dịch vụ khác hứa hẹn phần thưởng cao; bán hoặc bán lại một dịch vụ mà không có lợi ích bổ sung cho người mua; bán lại các dịch vụ của chính phủ mà không được phép hoặc giá trị gia tăng; các trang web mà Genie tự nhận thấy và quyết định xem là không công bằng, lừa đảo hoặc lợi dụng người tiêu dùng;

         Doanh nghiệp có rủi ro cao: bất kỳ doanh nghiệp nào mà Genie tin rằng có rủi ro tài chính cao, trách nhiệm pháp lý hoặc vi phạm mạng lưới thẻ hoặc chính sách ngân hàng;

         Các hành vi, hoạt động khác vi phạm quy định của pháp luật. 

MỤC 11. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 

1. Luật điều chỉnh: Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật có liên quan nơi Genie hoạt động. 

2. Chuyển nhượng:. Thỏa thuận này mang tính cá nhân đối với Người sử dụng và Người sử dụng không thể chuyển nhượng hoặc nhượng lại các quyền, giấy phép, lợi ích và/hoặc nghĩa vụ của mình cho bất kỳ ai khác. Genie có thể chuyển nhượng hoặc nhượng lại giấy phép quyền, lợi ích và/hoặc nghĩa vụ của Genie bất kỳ lúc nào, bao gồm như một phần của việc sáp nhập, mua lại hoặc tổ chức lại công ty khác liên quan đến Genie, miễn là việc chuyển nhượng hoặc nhượng lại này không ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng của Dịch vụ Genie mà Người sử dụng nhận được. Theo những điều đã nói ở trên, Thỏa thuận này sẽ ràng buộc và có hiệu lực đối với lợi ích của các bên, những người kế thừa và những người được chuyển nhượng.

3. Hiệu lực: Nếu bất kỳ hoặc nhiều điều khoản nào trong Thỏa thuận này không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành ở bất kỳ khía cạnh nào, thì hiệu lực, tính hợp pháp và khả năng thực thi của các điều khoản còn lại trong Thỏa thuận này sẽ không bị ảnh hưởng hoặc suy giảm theo bất kỳ cách nào.

4. Mối quan hệ của các Bên. Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này sẽ được xem là hoặc sẽ được xem là, cũng như không khiến Người sử dụng hoặc Genie là đối tác hoặc liên doanh, hoặc Người sử dụng hoặc Genie là đại lý của bên còn lại.

5. Quyền riêng tư của Người khác. Nếu Người sử dụng nhận được thông tin về người dùng khác thông qua Dịch vụ, Người sử dụng phải giữ bí mật thông tin và chỉ sử dụng thông tin đó liên quan đến Dịch vụ.  Người sử dụng không được tiết lộ hoặc cung cấp thông tin của người dùng cho bên thứ ba hoặc sử dụng thông tin trừ khi có lý do hợp lý cần thiết để thực hiện một giao dịch và các chức năng ngẫu nhiên khác một cách hợp lý, chẳng hạn như hỗ trợ, đối chiếu và kế toán trừ trường hợp người dùng đó đồng ý cho phép Người sử dụng làm như vậy.  Người sử dụng không được gửi thông tin liên lạc không mong muốn cho người dùng khác thông qua Dịch vụ.

6. Thông tin liên hệ. Thông tin liên hệ của Người sử dụng là toàn bộ thông tin được Người sử dụng khai báo, cung cấp cho Genie khi thực hiện đăng ký tài khoản. Nhưng thông tin liên hệ này sẽ được Genie sử dụng để: 

         Gửi thông tin liên lạc qua đường điện tử:  Người sử dụng đồng ý và đồng ý nhận mọi thông tin liên lạc, thỏa thuận, tài liệu, thông báo và thông tin công khai dưới dạng điện tử (gọi chung là “Thông tin liên lạc”) mà Genie cung cấp liên quan đến Tài khoản Genie của Người sử dụng và việc Người sử dụng sử dụng Dịch vụ Genie. Thông tin liên lạc bao gồm:

·      Các điều khoản sử dụng và chính sách mà Người sử dụng đồng ý (ví dụ: Thỏa thuận và Chính sách quyền riêng tư), bao gồm các cập nhật đối với các thỏa thuận hoặc chính sách này;

·      Chi tiết tài khoản, lịch sử, biên lai giao dịch, xác nhận và bất kỳ thông tin tài khoản hoặc giao dịch nào khác;

·      Các thông tin công khai hoặc tuyên bố về pháp lý, quy định và thuế mà Genie có thể được yêu cầu cung cấp cho Người sử dụng;

·      Phản hồi cho các yêu cầu hoặc câu hỏi hỗ trợ khách hàng được gửi liên quan đến Tài khoản Genie của Người sử dụng.

Trừ khi có quy định khác trong Thỏa thuận này, Genie sẽ cung cấp các Thông báo này cho Người sử dụng bằng cách đăng chúng lên Ứng dụng, gửi chúng qua email cho Người sử dụng theo địa chỉ email chính được liệt kê trong Tài khoản Genie của Người sử dụng, liên lạc với Người sử dụng qua khung chat tức thì và/hoặc thông qua các giao tiếp điện tử khác chẳng hạn như tin nhắn văn bản hoặc thông báo đẩy trên điện thoại di động và Người sử dụng đồng ý rằng Thông báo như vậy sẽ tạo thành thông báo đầy đủ về vấn đề đó.

         Rút lại sự đồng thuận của Người sử dụng: Người sử dụng có thể thay đổi quyết định, không nhận Thông báo điện tử bằng cách liên hệ với Genie tại email cs@askyourgenie.com. Nếu Người sử dụng không đưa ra sự đồng thuận hoặc nếu Người sử dụng rút lại quyết định nhận thông báo theo cách đã chỉ định, Genie có quyền đóng ngay Tài khoản Genie của Người sử dụng.

         Cập nhật thông tin của Người sử dụng:  Người sử dụng có thể cập nhật thông tin của mình bằng cách đăng nhập vào Tài khoản Genie và truy cập cài đặt hoặc bằng cách liên hệ với nhóm hỗ trợ của Genie tại email cs@askyourgenie.comNgười sử dụng có trách nhiệm cung cấp cho Genie địa chỉ email xác thực và đầy đủ cũng như thông tin liên hệ của Người sử dụng, đồng thời cập nhật những thông tin đó. Người sử dụng hiểu và đồng ý rằng nếu Genie gửi cho Người sử dụng một Thông báo điện tử nhưng Người sử dụng không nhận được vì địa chỉ email chính mà Người sử dụng đã cung cấp không chính xác, không được cập nhật, bị nhà cung cấp dịch vụ chặn hoặc vì những lý do khác khiến Người sử dụng không thể nhận được Thông báo điện tử, thì Genie được coi là đã cung cấp Thông tin liên lạc cho Người sử dụng. 

         Nhận thông báo đặc biệt từ Genie: Người sử dụng có trách nhiệm cập nhật chi tiết thông tin liên hệ của mình (bao gồm địa chỉ email và số điện thoại) trong hồ sơ Tài khoản Genie của Người sử dụng để nhận bất kỳ thông báo hoặc cảnh báo nào mà Genie có thể gửi cho Người sử dụng (bao gồm thông báo hoặc cảnh báo về Vi phạm Bảo mật thực tế hoặc nghi ngờ).

7. Thuế. Người sử dụng là người duy nhất chịu trách nhiệm xác định xem các giao dịch của Người sử dụng thực hiện thông qua Genie có phải chịu thuế hay không và mức đóng thuế cho các giao dịch đó cũng như lưu giữ, thu thập, báo cáo và nộp số thuế chính xác cho cơ quan thuế thích hợp. Lịch sử giao dịch của Người sử dụng có sẵn trên Tài khoản của Người sử dụng.

8. Tài sản vô thừa nhận. Nếu Genie giữ Tài sản kỹ thuật số thay mặt Người sử dụng và Genie không thể liên hệ với Người sử dụng và không có hồ sơ về việc Người sử dụng sử dụng Dịch vụ Genie trong vài năm, luật hiện hành có thể yêu cầu Genie báo cáo Tài sản kỹ thuật số như tài sản vô thừa nhận cho chính quyền ở một số khu vực pháp lý nhất định. Genie sẽ cố gắng tìm Người sử dụng theo địa chỉ được hiển thị trong hồ sơ của Genie, nhưng trong trường hợp không tìm được, Genie có thể được yêu cầu giao bất kỳ khoản Tài sản kỹ thuật số nào như vậy cho các cơ quan có thẩm quyền ở một số khu vực pháp lý dưới dạng tài sản vô thừa nhận. Genie có quyền khấu trừ phí đóng băng tài khoản hoặc các khoản phí hành chính khác từ các khoản Tài sản không có người nhận đó nếu được luật hiện hành cho phép.

9. Chủ tài khoản qua đời. Vì lý do bảo mật, nếu Genie nhận được tài liệu pháp lý xác nhận cái chết của Người sử dụng hoặc thông tin khác khiến Genie tin rằng Người sử dụng đã qua đời, Genie sẽ đóng băng Tài khoản của Người sử dụng và trong thời gian này, không có giao dịch nào có thể được hoàn thành cho đến khi: (i) người điều hành/người được ủy thác được chỉ định của Người sử dụng đã mở một Tài khoản mới, như được mô tả thêm bên dưới và toàn bộ Tài khoản Genie của Người sử dụng đã được chuyển sang tài khoản mới đó, hoặc (ii) Genie đã nhận được bằng chứng thỏa đáng khiến Genie tin rằng Người sử dụng chưa qua đời. Nếu Genie có lý do để tin rằng Người sử dụng có thể đã mất nhưng Genie không có bằng chứng thỏa đáng về cái chết của Người sử dụng, Người sử dụng cho phép Genie thực hiện các yêu cầu, cho dù trực tiếp hoặc thông qua bên thứ ba, mà Genie cho là cần thiết để xác định xem Người sử dụng đã qua đời hay chưa. Sau khi Genie nhận được bằng chứng thỏa đáng rằng Người sử dụng đã mất, người điều hành/người được ủy thác mà Người sử dụng đã chỉ định trong Di chúc hợp lệ hoặc tài liệu di chúc tương tự sẽ được yêu cầu mở Tài khoản Genie mới. Nếu Người sử dụng chưa chỉ định người điều hành/người được ủy thác, thì Genie có quyền (i) coi như người điều hành/người được ủy thác của Người sử dụng với bất kỳ người nào có quyền thừa kế Tài khoản của Người sử dụng do Genie xác định thông qua việc nhận và xem xét các tài liệu mà cho là cần thiết hoặc thích hợp, bao gồm (nhưng không giới hạn) di chúc hoặc tài liệu tương tự, hoặc (ii) yêu cầu lệnh chỉ định người điều hành/người được ủy thác từ một tòa án có thẩm quyền đối với di sản của Người sử dụng. Trong trường hợp Genie xác định rằng có sự không chắc chắn về tính hợp lệ trong việc chỉ định người điều hành/người được ủy thác, Genie có quyền yêu cầu một lệnh giải quyết vấn đề đó từ một tòa án có thẩm quyền trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến Tài khoản của Người sử dụng. Căn cứ vào những điều trên, việc mở Tài khoản Genie mới bởi người điều hành/người được ủy thác được chỉ định là bắt buộc sau cái chết của chủ sở hữu Tài khoản Genie và Người sử dụng đồng ý rằng người điều hành/người được ủy thác của Người sử dụng sẽ được yêu cầu mở Tài khoản Genie mới và cung cấp thông tin cần thiết theo Thỏa thuận này để có quyền truy cập vào nội dung của Tài khoản Genie của Người sử dụng.

10. Toàn bộ Thỏa thuận. Thỏa thuận này (bao gồm các tài liệu được kết hợp bằng cách tham chiếu ở đy) bao gồm toàn bộ sự hiểu biết và thỏa thuận giữa Người sử dụng và Genie về chủ đề của tài liệu này và nó thay thế bất kỳ và toàn bộ các cuộc thảo luận, thỏa thuận và hiểu biết trước đó dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ phiên bản trước nào của Thỏa thuận này), và mọi bản chất giữa Người sử dụng và Genie.

11. Diễn giải. Các tiêu đề của các phần trong Thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích thuận tiện và sẽ không chi phối ý nghĩa hoặc cách giải thích bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này.

12. Thực thi Quyền của Genie. Không phải lúc nào Genie cũng có thể thực thi nghiêm túc các quyền của mình theo Thỏa thuận này. Nếu có bất cứ lúc nào Genie chọn không thực thi các quyền của mình, thì đây chỉ là biện pháp tạm thời và Genie có thể thực thi nghiêm ngặt lại các quyền của mình bất kỳ lúc nào.

13. Thay đổi quyền kiểm soát. Trong trường hợp Genie được mua lại hoặc hợp nhất với pháp nhân bên thứ ba, Genie bảo lưu quyền chuyển giao hoặc chuyển nhượng thông tin mà Genie đã thu thập từ Người sử dụng và mối quan hệ của Genie với Người sử dụng (bao gồm cả Thỏa thuận này) như một phần của việc sáp nhập, mua lại, bán hoặc thay đổi quyền kiểm soát khác.

14. Tính ràng buộc hiệu lực của Thỏa thuận. Tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này về bản chất vợt quá thời hạn hoặc thời điểm chấm dứt Thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn, các phần liên quan đến việc tạm ngừng hoặc chấm dứt, hủy bỏ Tài khoản, các khoản nợ đối với Genie, việc sử dụng chung Ứng dụng, tranh chấp với Genie và các điều khoản chung sẽ tiếp tục ràng buộc và có hiệu lực sau khi Thỏa thuận này chấm dứt hoặc hết hạn.

Bằng việc xác nhận vào mục dưới đây, Người Sử Dụng xác nhận đã đọc, hiểu đầy đủ và đồng ý hoàn toàn với các nội dung của Điều Khoản Chung này.

 

 

[contact-form-7 id="155" title="Contact form 1"]
LOGIN

Show